TH EN

ปรัชญา

ความไว้วางใจจากลูกค้า คือความภูมิใจของเรา

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ และสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบแทนคืนสู่สังคม

คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เสนา คือความภูมิใจ

ที่มาของความภาคภูมิใจ

จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ที่ทำ ขนมลอดช่อง ขาย เจ้าของกิจการให้ความใส่ใจ และพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอน พร้อมใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเพื่อต้องการ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในความอร่อย และมีความสุขกับการได้ลิ้มลอง รสชาติ จนเกิดเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้แวะเวียนมาทาน

จนถึงวันนี้นานกว่า 30 ปี จากธุรกิจเล็กๆ มาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) เจ้าของกิจการก็ยังคงยึดหลักให้ความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จาก วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจ ที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่ คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป รวมถึงคราวที่เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริษัทฯ ยังได้มี ศูนย์เสนาอาสาที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลลูกบ้านในโครงการต่างๆ ทั้งที่ส่งมอบไปแล้วและยังไม่ได้ส่งมอบ ด้วยการมองว่าลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็น บุคคลในครอบครัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการในนาม “บ้านร่วมทางฝัน” โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วย เหลือสังคมซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภูมิใจที่เสนามีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังมีต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของประโยคที่ว่า เสนา คือ ความภูมิใจ

พันธกิจขององค์กร

 • ขับเคลื่อนองค์กรโดยให้ความสำคัญกับบุคลากร สร้างแรงบันดาลใจผ่านปรัชญาองค์กร และส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้าผ่านค่านิยมของเสนา
 • เน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างระบบจัดการความรู้องค์กร เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • พัฒนาโครงการด้วยการบริหารต้นทุน และตอบสนองทุกความต้องการของเจ้าของบ้าน ด้วยบริการ 360 องศาที่ครอบคลุม
 • เติบโตด้วยการสร้างพันธมิตร การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงทุนในธุรกิจใหม่
 • สร้างความยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นพลเมืองดีของประเทศ และตอบแทนคืนสู่สังคม

คุณค่าขององค์กร

ในการพัฒนาสินค้าให้เกิด ความภูมิใจ สูงสุดต่อลูกค้า จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับชั้น จึงจำเป็นต้องมีหลักคิดในการ ทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันหลักคิดที่ว่านั้นมีอยู่ 4 ประการด้วยกันซึ่งหากเปรียบ เสนา คือ “บ้าน” หลักคิด 4 ประการที่ว่านั้นก็ เปรียบเสมือนกับเสาหลัก 4 ต้น ของบ้านหลังนี้ และนั่นคือ 4 Core Values อันประกอบด้วย

 • Trust ความเชื่อมั่นและความน่า
  เชื่อถือซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวข้ามผ่านมา
  ได้ทุกวิกฤต
 • Knowledge Sharing การแบ่ง
  ปันความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่
  บุคคลรอบข้าง ที่ผู้ได้รับ นอกจากจะได้
  ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ก็มีแต่ความภูมิใจ
 • Customer Centric ความเข้าใจ
  ลูกค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  ของความคิด
 • CSR การมีโอกาสได้ตอบแทนคืนสู่
  สังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม